f   L   y

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร/รายงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา รวม ๑๒ ทุน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596
โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349