f   L   y

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร/รายงาน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลพบุรี ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596
โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2281 1902 / 0 2282 9596 โทรสาร 0 2281 1423 / 0 2659 6349